7 வது பொருளாதார கணக்கெடுப்பு:

பொருளாதார கணக்கெடுப்பு என்பது இந்தியாவின் புவியியல் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள அனைத்து நிறுவனங்களின் முழுமையான எண்ணிக்கையாகும். பொருளாதார கணக்கெடுப்பு நாட்டின் அனைத்து நிறுவனங்களின் பல்வேறு செயல்பாட்டு மற்றும் கட்டமைப்பு…

error: Content is protected !!